ཙོང་ཁ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་གྱིས་གསར་ཏུ་བྲིས་པའི་སྙན་ངག་ཁག་གསུམ།

621

15730983_1273850466005784_2101888650_n (1).jpg

 
           གྲིབ་མ།


ཁྱོད་ཀྱི་རྗེས་སུ།

ངའི་རྣམ་ཤེས་འགྱེལ་ན།

ཁྱོད་ནི་ནག་ཐིགས་ཤིག

ཁྱོད་ཡམ་ཡོམ།

ཁྱོད་མུན་ནག་མ་ཡིན།

ཁྱོད་གཡོ་གཡོ།

ཁྱོད་རླུང་བུ་མ་ཡིན།

ཁྱོད་བཞུད་བཞུད།

ཁྱོད་སྤྲིན་པ་མ་ཡིན།

ཁྱོད་ཀྱི་རྗེས་སུ།

ངའི་གོམ་ཁ་ནོར་ན།

ཁྱོད་ནི་ཕུང་བོ་ཞིག

ཁྱོད་བྲེལ་བྲེལ།

ཁྱོད་གཙང་བོ་མ་ཡིན།

ཁྱོད་ཉིལ་ཉིལ།

ཁྱོད་ཁ་བ་མ་ཡིན།

ཁྱོད་འཕུར་འཕུར།

ཁྱོད་བྱེའུ་མ་ཡིན།

ཁྱོད་ཀྱི་རྗེས་སུ།

ངའི་སྣང་བ་འཁྲུགས་ན།

ཁྱོད་ནི་ཡིག་རྡོག་ཅིག

ཁྱོད་བོར་བོར།

ཁྱོད་ནི་གཏམ་རྒྱུད་མ་ཡིན།

ཁྱོད་བཙལ་བཙལ།

ཁྱོད་ནི་ཟློས་གར་མ་ཡིན།

ཁྱོད་ཅེར་ཅེར།

ཁྱོད་ནི་ཁྱོད་མ་ཡིན།

                     2016/12/17-19བྱང་རྡོ་ལ་རྡར་རི་འདབས་སྦྱར།
15666279_1269697763087721_485605812_n.jpg

          ཁེར་རྐྱང་།

   
བགད་ཆོག་པའི་ཁེར་རྐྱང་།

  ཁེར་རྐྱང་ནི་མདུད་པ་ཞིག

  དྲན་ཆོག་པའི་ཁེར་རྐྱང་།

 ཁེར་རྐྱང་ནི་ཐོབ་ཤོར་ཞིག

གསང་ཆོག་པའི་ཁེར་རྐྱང་།

ཁེར་རྐྱང་ནི་གྲིབ་ནག་ཅིག

གབ་ཆོག་པའི་ཁེར་རྐྱང་།

ཁེར་རྐྱང་ནི་གོ་ནོར་ཞིག

ཉན་ཆོག་པའི་ཁེར་རྐྱང་།

ཁེར་རྐྱང་ནི་ཁ་དོག་ཅིག

འཇབ་ཆོག་པའི་ཁེར་རྐྱང་།

ཁེར་རྐྱང་ནི་སྨྲེ་སྔགས་ཤིག

ངུས་ཆོག་པའི་ཁེར་རྐྱང་།

ཁེར་རྐྱང་ནི་ལོ་ཟླ་ཞིག

                  2016/11-12/20

IMG_0796.JPG


     ཁྱོད་གང་ན་ཡོད།


མིག་ཆུ་ལྟ་བུའི་ཁྱོད།

སུའི་རྨ་ཁ་ཡིན།

གབ་ཚིག་ལྟ་བུའི་ཁྱོད།

སུའི་དྲན་གདུང་ཡིན།

རྨི་ལམ་ལྟ་བུའི་ཁྱོད།

སུའི་མཚན་མོ་ཡིན།

སྤྲང་བོ་ལྟ་བུའི་ཁྱོད།

སུའི་ཆག་སྒོ་ཡིན།

                    2016/12/21


རྫ་ཆུའི་རླབས་སྒྲའི་རྩོམ་དབང་གཞན་གྱིས་དགོལ་བར་མི་བྱའོ།།

0

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།