ལ་དྭགས་བོད་ཡིག་ཚགས་པར།

1140

 

         ༡༩༩༤ལོར་ལ་དྭགས་དེ་རི་ལྗོངས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་དུ་གཏན་འབེབས་བྱས། ལ་དྭགས་སུ་ནམ་རྒྱུན་བོད་ཡིག་གི་ཚགས་པར་དང་སྦྱར་བྱང་།  བོད་ཡིག་གི་དཔེ་དེབ་སོགས་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་སྤྱོད་ཀྱིན་ཡོད། ཉེ་ཆར་གྱི་མི་གྲངས་བསྡོམས་རྩིས་ལྟར་ན་ལ་དྭགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་དུ་མི་གྲངས༡༠༣༠༠༠ཙམ་ཡོད་པར་གསལ་ཞིང་།  ས་ཁུལ་དེ་མངའ་རིས་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གདུང་རྒྱུད་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་རབས་བཞི་བཅུ་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་བསྐྱངས་མྱོང་བ་དང་། ད་སྐབས་ཀྱང་ལ་དྭགས་ན་ཆོས་རྒྱལ་དེ་དག་གི་གདུང་རྒྱུད་ངོ་མ་ཡོད་པ་རེད།

1.jpg

tttttttttttttttttt.jpg

3.jpg

4.jpg

 

རྫ་ཆུའི་རླབས་སྒྲའི་རྩོམ་དབང་གཞན་གྱིས་དགོལ་བར་མི་བྱའོ།

0

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།